Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platné stanovy

21. 1. 2014

 

S T A N O V Y   B Y T O V É H O   D R U Ž S T V A
 
 
I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
Článek l
 
Družstvo přijalo obchodní firmu “ Bytové družstvo, Praha 8, Vršní 150/8 a 152/10“ ; bytové družstvo má sídlo Praha 8, Vršní 152/10, PSČ 182 00. ------------------------------------------------------
 
Článek 2
 
1.   Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení. Předpokladem pro splnění tohoto poslání je správa budovy sestávající z domů čp. 150 na parcele č.parc. 626/6 a čp.152 na parcele č.parc. 626/7 a zastavěných ploch a nádvoří č.parc. 626/6 a 626/7, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 1832 pro katastrální území Kobylisy u Katastrálního úřadu Praha-město (dále jen „nemovitosti“). ----
2.   Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.Členové družstva neručí za závazky družstva, pokud zákon nebo tyto stanovy to neupravují jinak.------------------------------------------------------
 
Článek 3
 
1.   Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva ( a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů).---------------------------------------------------------------------------------------------
 
2.   Tím se rozumí zejména:
a)   přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv,
b)   převádění "jednotek" do vlastnictví členů podle zákona o vlastnictví bytů,
c)   poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových a společných prostor,
d)   zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu včetně pozemku,
e)   zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu vč. pozemku, resp. domu, zejména po stránce právní, finanční a účetní,
f)   zabezpečování provozu budovy, resp. domu, a provádění kontrol jejich technického stavu.--
 
II.
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ
 
Článek 4
Vznik členství
 
1.   Členství v družstvu vzniká při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami:
-     při založení družstva dnem vzniku družstva,
-     za trvání družstva přijetím uchazeče o členství za člena na základě jeho písemné přihlášky,
-     převodem a přechodem členství.--------------------------------------------------------
2.   Členství vzniká také jiným způsobem stanoveným zákonem.-------------------------------
3.   Členství zakládajícího člena vznikne, pokud podá písemnou přihlášku do družstva, osobně se účastní ustavující schůze družstva ( či pověří písemně zastupováním určenou osobu), zaváže se na ní k členskému vkladu ve výši dle stanov a zaplatí do 15 (patnácti) dnů od konání ustavující členské schůze částku obsahující základní členský vklad člena družstva a zápisné.-----------------
4.   O členství dalších uchazečů je družstvo povinno rozhodnout do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení jejich přihlášky, která obsahuje jméno, příjmení a datum narození. Rozhodnutí musí být uchazeči oznámeno doporučeným dopisem nebo přijetím rozhodnutí proti podpisu.-----------
5.   Zamítavé rozhodnutí musí být písemné a uchazeči o členství musí být doručeno do vlastních rukou nebo přijetím proti podpisu. V zamítavém rozhodnutí musí být uvedeny důvody.-----------
6.   Proti zamítnutí přihlášky může uchazeč podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí rozklad   
      členské schůzi družstva.--------------------------------------------------------------------------
 
Článek 5
 
1.   Členem družstva může být každá fyzická i právnická osoba.----------------------------------------
2.   Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí za člena. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu a zápisného.--------------------------
3.   Družstvo vrátí základní členský vklad a zápisné uchazeči o členství, kterého nepřijala za člena, do 30 (třiceti)dnů od vydání rozhodnutí o zamítnutí.-----------------------------------------------------
4.   Základní členský vklad činí u uživatelů družstevního bytu o velikosti 3+1 5.100 Kč (pěttisíc jednosto korun českých), u uživatelů družstevního bytu o velikosti 2+1 4.068 Kč (čtyřitisíce šedesátosm korun českých) a u uživatelů družstevních bytů v nástavbě budovy 4.483 Kč (čtyřitisíce čtyřistaosmdesáttři koruny české).-------------------------------------------------------
5.   Zápisné členů činí 1.365 Kč (jedentisíctřistašedesátpět korun českých) a je splatné společně s podáním přihlášky.------------------------------------------------------------------------
6.   Další členské vklady vytváří v souhrnu fond splátek kupní ceny, uvedený v článku 36, ze kterého se bude ve splátkách hradit kupní cena budovy uvedené v čl. 2 odst. 1 a cena příslušných pozemků tak, jak jsou stanoveny kupní smlouvou.--------------------------------------
7.   Výše jednotlivých dalších členských vkladů tvořících fond splátek kupní ceny bude určena členskou schůzí družstva a jejich splatnost bude rozdělena do splátek vyplývajících z podmínek kupní smlouvy. Pro výpočet jednotlivých dalších členských vkladů tvořících fond splátek kupní ceny bude rozhodující velikost užívaného bytu.------------------------------------------
8.   Podmínkou ve smyslu § 223 odstavce 4 obchodního zákoníku v návaznosti na úpravu obsaženou v čl. 10 odst.3 je podmínka, že po splacení kupní ceny domu, který je uveden v čl. 2 odst. 1, uzavře družstvo podle zákona č. 72/1994 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, s členy družstva smlouvy o převodu bytů v této budově do jejich vlastnictví, a to tak, že byt, jehož
      nájemcem je člen družstva, bude převeden jen na tohoto člena družstva, přičemž se převod uskuteční bezúplatně v případech, kdy člen družstva plně splatí svůj podíl na kupní ceně domu ve formě dalšího členského vkladu tvořícího splátkový fond družstva určený ve smyslu odst. 7 tohoto článku.--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Článek 6
Přechod členství
 
1.   Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad, případně členský podíl, a který požádal družstvo o členství.Souhlas orgánu družstva k tomuto přechodu členství se nevyžaduje.--------------------------------------------------------------------
2.   Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě schválené dohody o výměně družstevního bytu.----------------------------------------------------------------
 
Článek 7
Převod členství
 
1.   Přechod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánu družstva.---------------------------------------------------------------
2.   Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. -----------------
 
Článek 8
Společné členství manželů
 
1.   Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají jeden hlas. --------------------------------------------------------------------
2.   Právo společného nájmu družstevního bytu manželů i společného členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl. 6 odst. 2 a čl. 7 stanov. ---------------------------------------------------------------------------------------------
3.   Společné členství manželů podle odstavce 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí.
 
Článek 9
Členská práva a povinnosti
 
1.   Člen má právo zejména:
a)   účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze,
b)   volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li věku 18 let,
c)   účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje,
d)   na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu vydaného příslušným orgánem družstva, příp. v dalších případech dle usnesení členské schůze, přičemž zakládající členové či jejich nástupci v členství družstva mají právo na uzavření smlouvy ke dni převodu nemovitostí do vlastnictví družstva,
e)   na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu,
f)   na uzavření smlouvy s družstvem o převodu vlastnictví bytu (jehož je nájemcem) a spoluvlastnictví ke společným částem budovy v dohodnuté, přiměřené lhůtě, a to za předpokladu, že podal družstvu písemnou výzvu a že jsou splněny všechny podmínky pro převod, zejména, že již uhradil cenu (event. úvěr) a další náklady, které připadají na převáděný byt (nebytový prostor) vč. pozemku jakož i náklady s převodem vlastnictví spojené.------------------------------------------------------------------------------------------
2.   Člen družstva je povinen zejména:
a)   dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva,
b)   platit včas a předepsaným způsobem úhrady za užívání bytu (dále "úhrady za služby"), jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování
c)   uhradit členský podíl na splacení ceny nemovitostí a platit další splátky členského podílu ve stanovené výši a lhůtách,
d)   chránit družstevní majetek,dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochranně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu
e)   umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení, zjištění technického stavu bytu,
f)   oznamovat družstvu bez zbytečného odkladu změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a vyúčtování ročních záloh úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu,
g)   hradit příspěvky na činnosti družstva a platit za úkony ve výši určené členskou schůzí
h)   přispívat na úhradu ztráty družstva za kalendářní rok na základě rozhodnutí členské schůze až do výše trojnásobku základního členského vkladu.--------------------------------------------
3.   Právům a povinnostem člena odpovídají povinnosti a práva družstva.---------------------------------
4.   Člen družstva, který je nájemcem družstevního bytu v budově, nesmí provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě bez souhlasu družstva.-------------------------------------------------
 
Článek 10
Majetková účast člena v družstvu
 
1.   Majetkovou účastí člena v družstvu je základní členský vklad . ----------------------------------
2.   Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského v kladu.-----------------------------------------------------------------------
3.   Členové družstva se mohou zavázat za podmínek stanovených v čl.5 odst.6 a násl. k dalšímu členskému vkladu a další majetkové účasti formou výstavby bytové nástavby na domě členem družstva. Případné další majetkové účasti členů družstva a jejich výši může stanovit členská schůze. Při výstavbě bytové nástavby členem družstva se hodnota této výstavby ocení znaleckým posudkem.-------------------------------------------------------------------------------------
 
Článek 11
Členská evidence
 
1.   Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem.-----------
2.   Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště, i výše zápisného, základního členského vkladu a členského podílu, datum jejich zaplacení, popř. další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností.-----------------------
3.   Družstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl.-------------------
4.   Člen družstva má právo nahlédnout do té části, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci.--------------------------------------------
 
Článek 12
Zánik členství
 
1.   Členství v družstvu zaniká:
a)   písemnou dohodou,
b)   vystoupením,
c)   smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice,
d)   vyloučením,
e)   prohlášením konkursu na majetek člena,
f)   zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena,
g)   pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností a vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce,
h)   zánikem družstva.--------------------------------------------------------------------------------
 
Článek 13
Zánik členství dohodou
 
1.   Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně.------------------------------------
2.   Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi.---------------------------------------------------------------------------------------
 
Článek 14
Zánik členství vystoupením
 
1.   Člen může z družstva vystoupit.------------------------------------------------------------------
2.   Členství zaniká uplynutím doby 3 (tří) měsíců; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena družstvu o jeho vystoupení z družstva.-----------------------------------------------------------------------------------------
3.   Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva.----------------------------------------------------------------------------------------
 
Článek 15
Zánik členství smrtí člena
 
1.   Zemřel-li člen a nejde-li o společné členství manželů přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl a který požádal o členství. Dědic doloží dědictví příslušným dokladem.---------------------------------
2.   S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu, popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu, jakož i právo na převod bytu do vlastnictví člena, pokud zemřelý člen uplatnil právo podl. čl. 9 odst. 1 písm. f) stanov.---------------------
3.   Nepřešlo-li členství na dědice zaniká dnem smrti člena.--------------------------------------------
 
 
Článek 16
Zánik členství vyloučením člena
 
1.   Členská schůze družstva může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže :
a)   závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami zejména:
-     užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda nebo strpí, aby se majetek družstva takto užíval,
-     buď sám, nebo ti kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití v domě, zejména porušují opětovně hrubě pořádek v domě nebo takové porušování umožňují,
-     neplatí úhrady za užívání nebo za služby po dobu delší než 3 (tři) měsíce,
b)   byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva.-------------------------------------------------------------------
2.   Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do 3 (tří) měsíců ode dne kdy družstvo zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do 1 (jednoho) roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.-----------------------------------------------------------------------------------------
3.   Výstraha o rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle odstavce 1, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo doručeno členovi, pokud člen nepodá odvolání.-----------------------------------------------------------------------------------------
4.   Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do 15 (patnácti) dnů od doručení písemného rozhodnutí podat odvolání ke členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek.---
5.   Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Tento návrh musí být soudu podán v souladu s ustanoveními odst. 5 a odst. 6 § 231 obchodního zákoníku.---------------------------------------------------------------------------------------
 
Článek 17
Zánik členství prohlášením konkursu na majetek člena
 
1.   Pokud bude na majetek člena družstva prohlášen konkurs, členství zaniká dnem právní moci usnesení o prohlášení konkursu (§ 12a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání).----
2.   Jestliže byl konkurs na majetek člena zrušen z jiných důvodu než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje, pokud již družstvo vyplatilo vypořádaný podíl, musí jej do 2 (dvou) měsíců od zrušení konkursu družstvu vrátit.
 
Článek 18
Zánik členství zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku
 
Pokud soud rozhodne o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena družstva, členství v družstvu zaniká dnem právní moci usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku (§ 12a odst. 4, odst5 zákona č. 328/1991 Sb o konkursu a vyrovnání).----------------------------------------------------------------------------------------
 
Článek 19
Zánik členství nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností
 
1.   Pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností a vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností zaniká členství v družstvu.-----------------------------------------------------------------------------------------
2.   Při zániku členství tímto způsobem nesmí být vyplacen vypořádací podíl oprávněnému podle nařízeného výkonu rozhodnutí, nebo ve smyslu vydaného exekučního příkazu.------------------
3.   Bude-li nařízený výkon rozhodnutí zastaven, členství v družstvu se obnovuje, pokud již vyplacen vypořádací podíl je člen povinen do dvou měsíců od právní moci rozhodnutí o zastavení výkonu rozhodnutí vyplacený podíl nahradit.---------------------------------------------
 
Článek 20
Zánik členství zánikem družstva
 
Členství zaniká dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.----------------------------------------
 
Článek 21
Zánik společného členství manželů
 
1.   Společné členství manželů v družstvu zaniká:
a)   smrtí jednoho z manželů,
b)   písemnou dohodou rozvedených manželů,
c)   rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedených manželů.--------
2.   Společné členství manželů v družstvu zaniká i přechodem jejich členských práv a povinností jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva po skončení likvidace.-------------------------------------------------------------------
 
 
 
Článek 22
Majetkové vypořádání
 
1.   Zánikem členství podle článku 12 stanov za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl, pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutím soudu, nebo stanovami. Zápisné se nevrací.-------------------
2.   Nárok na výplatu vypořádacího podílu vznikne uplynutím 3 (tří) měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace družstva dovoluje, může uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. Výše vypořádacího podílu se určí dle § 233 odst. 1 – 4 obchodního zákoníku.----------------------------------------------
3.   Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění družstevního bytu pokud byl člen nájemcem.---------------------------------------------------------------------------------------
4.   Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. O takovou započítatelnou částku se vypořádací podíl sníží.------------------------------
5.   Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím nebo výměnou bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou.---------------------------------
6.   Při převodu bytové jednotky do vlastnictví člena - nájemce nevzniká členovi nárok na vypořádací podíl, pokud nedošlo současně i k zániku členství v družstvu.-----------------------
 
III.
ORGÁNY DRUŽSTVA
 
Článek 23
Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) předseda a další člen pověřený členskou schůzí.----------
 
 
Článek 24
Členská schůze družstva
 
1.   Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Vzhledem k tomu, že družstvo má méně než 50 členů, plní členská schůze působnost představenstva a kontrolní komise.----------------------------
2.   Předseda svolává členskou schůzi podle potřeby, nejméně však jednou za 4 (čtyři) měsíce; o termínu členské schůze musí být člen vyrozuměn včetně programu nejméně 14 (čtrnáct) dnů před jejím konáním, a to způsobem uvedeným v čl 42 odst. 5 stanov. Místo, datum a přesný termín konání členské schůze musí být stanoveny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů účastnit se členské schůze.----------------------------------------------------------------------------
3.   Členská schůze, která bude schvalovat řádnou účetní závěrku, musí být svolána nejpozději do 4 (čtyř) měsíců od konce předchozího kalendářního roku.-----------------------------------------------
4.   Členská schůze musí být svolána požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva -----------------------------------------------------------------------------------------
 
Článek 25
 
1.   Do výlučné působnosti členské schůze patří:
a)   měnit stanovy,
b)   volit a odvolávat předsedu a dalšího člena pověřeného členskou schůzí.,
c)   schvalovat rozpočet a řádnou účetní závěrku,
d)   rozhodovat o rozdělení a užití přebytku, popř. o způsobu úhrady ztráty,
e)   rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,
f)   rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
g)   rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy družstva,
h)   rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, které jsou ve vlastnictví družstva nebo s byty; přijetí takového rozhodnutí vyžaduje souhlas 2/3 (dvou třetin) hlasů všech členů družstva s výjimkou případů, kdy družstvo převádí byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem,
i)    schvalovat statuty fondů,
j)    určovat povinnosti členů dle čl. 9 odst. 2 stanov,
k)   schvalovat všechna zatížení majetku družstva úvěry, půjčkami, zástavními právy apod. a
l)    rozhodovat o přijetí za člena družstva a o vyloučení člena družstva..-----------------------------
2.   V případech uvedených v odst. 1 písm. h) může členská schůze pro nedostatečná skutková zjištění rozhodnutí zrušit a vrátit věc předsedovi k novému projednání.--------------------------
3.   Předseda musí ve věci znovu rozhodnout do 30 (třiceti) dnů.Proti tomuto rozhodnutí se
může člen opět odvolat k členské schůzi do 15 (patnácti) dnů od jeho doručení nebo vyrozumění.------------------------------------------------------------------------------------------
4.   Členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon nebo si rozhodování o některé věci vyhradila. --------------------------------------------------
 
Článek 26
 
1.   Podmínky platnosti usnesení členské schůze upravuje článek 32 stanov.-----------------------------
2.   Není-li členská schůze schopna usnášení ani po uplynutí 1 (jedné) hodiny od jejího začátku, svolá předseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 (tří) týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně plánovaná.-----------------------------------------------------------
3.   Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání. Je schopná usnášet se bez ohledu na to, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů.------------------------------------------------
4.   Při hlasování na členské schůzi má každý člen 1 hlas.----------------------------------------------
5.   Člen družstva může zmocnit písemně jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na konkrétní členské schůzi zastupovala. ----------------------------------------------------------
6.   O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který bude obsahovat:
-     datum a místo konání schůze,
-     přijatá usnesení,
-     výsledky hlasování,
-     nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.----------------------------------
7.   Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.---------------------------------------------------------------------------
8.  Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.------------------------------------
 
Článek 27
 
Člen, který se domnívá, že usnesení členské schůze je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva, může postupovat podle § 242 obchodního zákoníku.---------------------------------
 
Článek 28
Předseda
 
1.   Předseda je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze družstva vyhrazeny jinému orgánu.---------------------------------------------------------------------------
2.   Předseda plní usnesení členské chůze a odpovídá jí za svou činnost.-------------------------
3.   Předseda zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, pravidelně ji podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává členskou schůzi a připravuje její program.------------
4.   Předseda rozhoduje o uzavírání smluv týkajících se hodnoty nejvýše 20.000Kč (dvacettisíc korun českých). Uzavírání smluv týkajících se hodnoty vyšší než 20.000Kč (dvacettisíc korun českých) vyžadují souhlas členské schůze.---------------------------------------------------------
5.  Předseda podepisuje smlouvy o nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor schválené členskou schůzí, kontroluje jejich dodržování, a to se zvláštním zaměřením na nájemníky - nečleny družstva.Předseda odpovídá za předání listin, které se zakládají do sbírky vedené obchodním rejstříkem, dále pak za včasné podání daňového přiznání družstva a za pojištění budovy.Předseda dále vede evidenci členů družstva a projednává případy porušení povinností členů družstva a nájemníků v budově.----------------------------------------------------------------------
 
Článek 29
 
Za družstvo jedná předseda popřípadě další člen pověřený členskou schůzí.-----------------------
 
Článek 30
 
1.   Právní úkony družstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisují za družstvo předseda či další člen pověřený členskou schůzí. -------------------------------------------------
2.   Členové družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech družstva.------------------------------------------------------------------
       3. Předseda může po souhlasu členské schůze zmocnit k zastupování družstva i jiné osoby.----
 
Článek 31
Společná ustanovení o orgánech družstva.
 
1.   Předsedou a členem pověřeným členskou schůzí mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. -------------------------------------------------------------------------------------
2.   Funkční období předsedy a člena pověřeného členskou schůzí je 5 (pět) let. Členové orgánů družstva mohou být voleni do těchto orgánů opětovně. -----------------------------------------
 
Článek 32
 
Na členské schůzi družstva se hlasuje veřejně, pokud se tato neusnese hlasovat tajně. Členská schůze družstva je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina všech přítomných členů (při zachování podmínky usnášeníschopnosti). Přijetí usnesení ve věcech stanovených v čl.25 odst. 1 a), c), e), g) a k) vyžaduje souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných členů.-------------
 
IV.
HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA.
 
Článek 33
Fondy družstva
 
      Družstvo zřizuje tyto fondy: fond základního kapitálu, nedělitelný fond, provozní fond a jako zajišťovací fondy fond splátek kupní ceny a fond oprav a dalších členských vkladů.----
 
Článek 34
Fond základního kapitálu.
 
1.    Základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů , popř. další majetkové účasti členů.------------------------------------------------------------------------------------------
2.    Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů. Používá se rovněž k vrácení základního členského vkladu při zániku členství.-------------------------------------------------
3.    Zapisovaný základní kapitál činí 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých); jeho výše nesmí klesnout pod tuto částku za doby trvání družstva.---------------------------------------
 
Článek 35
Nedělitelný fond
 
1.   Při svém vzniku zřizuje družstvo ze zákona nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu.-----------------------------------------------------------------------------
2.   Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně o 10% čistého zisku až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva.-----------------------------------------------------------------------------------------
3.   Prostředky ze zdrojů nedělitelného fondu se používají na úhrady ztráty družstva. Jestliže se tyto prostředky takto použijí, zahrne se do rozpočtu družstva na příští rok příspěvek k úhradě takto použité částky.--------------------------------------------------------------------------
4.   Nedělitelný fond se nesmí používat za trvání družstva k rozdělení mezi členy.-----------------
 
Článek 36
Fond splátek kupní ceny
 
1.   Fondsplátek kupní ceny se tvoří z dalších členských vkladů členů družstva (členský podíl).--------------------------------------------------------------------------------
2.   Prostředky fondu se použijí výlučně na úhradu nákladů spojených s pořízením nemovitostí včetně zaplacení kupní ceny.----------------------------------------------------------------------
3    Po uhrazení kupní ceny nemovitostí již družstvo tento fond dále nevytváří a zruší jej.--------
 
Článek 37
Provozní fond
 
1.   Provozní fond je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad placených členy družstva (článek 9 odst. 2 a článek 25 odst. 1 písm.j) stanov), popř. nájemci nebo uživateli.----------------------
2.   Prostředky fondu se používají na úhrady za běžné provozní náklady (vodné a stočné, dodávky tepla, úklid společných prostor apod.), které proplácí družstvo zejména na základě došlých faktur a jiných dokladů.-------------------------------------------------------------------
3.   Prostředky fondu se evidují podle jednotlivých členů, popř. nájemců nebo uživatelů.Vyúčtování se provádí ročně podle skutečného či rozpočítaného odběru služeb jednotlivými členy družstva popř. jinými odběrateli služeb.--------------------------------------
 
Článek 38
Fond oprav a dalších členských vkladů
 
1.   Fond oprav a dalších členských vkladů se dlouhodobě vytváří pravidelným příspěvkem, který je součástí úhrad či příspěvků dle rozhodnutí příslušného orgánu družstva.-----------
2.   Fond se používá na úhradu nákladů na údržbu a opravy společné části bytového fondu (opravy povrchu, společných instalací až k bytovým uzávěrům, měřičům apod.), na čerpání odměn za obstaravatelské činnosti, vedení účetnictví, odměny předsedy a člena pověřeného členskou schůzí a k úhradě vydání souvisejících s provozem družstva (poštovné, administrativní poplatky apod.).-------------------------------------------------------------------
3.    Opravy a údržbu bytu a jeho zařízení si zajišťuje a plně hradí ze svého uživatel družstevního bytu (nebytového prostoru) ve smyslu ustanovení § 5 a § 6 nařízení vlády ze dne 9. srpna 1995 č. 258/1995 Sb.) vydaných k provedení ustanovení § 687 odst.2 občanského zákoníku.----------------------------------------------------------------------------------
 
Článek 39
Způsob použití zisku a úhrady případné ztráty
 
1.    Zisk družstvo použije v následujícím pořadí:
a)   doplnění nedělitelného fondu,
b)   doplnění ostatních fondů ,
c)   odměny členům orgánů družstva,
d) na rozdělení mezi členy družstva v souladu s usnesením členské schůze, kterým tento orgán vyjádří stanovisko k řádné účetní závěrce.-------------------------------------------
2.    Nevyčerpaná rezerva se převádí do příštího roku.---------------------------------------------
3.    Případný dluh člena vůči družstvu se pokryje z jeho případného nároku na zisk podle odstavce 1 písmene d) započtením.-----------------------------------------------------------
4.    V případě nepříznivého průběhu hospodaření musí předseda bez zbytečného prodlení učinit opatření k odstranění nepříznivého průběhu hospodaření a předložit členské schůzi návrhy na odstranění vzniklých ztrát.---------------------------------------------------------------
5.    Předseda zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva , která  obsahuje
       přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání.---------6.    Členové družstva mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací
       povinnost do výše trojnásobku základního členského vkladu na krytí ztrát družstva.
 
V.
ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA
 
Článek 40
 
1.   Družstvo se zrušuje:
- usnesením členské schůze,
- prohlášením konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
- rozhodnutím soudu.-----------------------------------------------------------------------
2.   Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem.------------------------
3.   Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.----------------------------------------------
 
Článek 41
 
Průběh likvidace družstva upravuje obchodní zákoník. Likvidátora jmenuje a odvolává členská schůze.----------------------------------------------------------------------------------------------
 
VI.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
Článek 42
 
1.   Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být písemně oznámeno a doručeno.----------------------------------------------------------------------------------------
2.   Lhůta k podání odvolání činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení rozhodnutí; počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek.----------------
3.   Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze.----------------------------------------
4.   Rozhodnutí se považuje za doručené, i když nebylo adresátem převzato, bylo-li doručeno na posledně známou adresu, kterou družstvo má v evidenci.--------------------------------------
       5. Rozhodnutí, které se týká více členů družstva event. nájemců - nečlenů družstva, jakož i            svolání členské schůze, se oznamuje rovněž zveřejněním na vývěsce v přízemí domů        čp.150 a 152.-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Článek 43
 
1.   Nájemní vztahy se řídí občanským zákoníkem a těmito stanovami.------------------------------
2.   Vztahy mezi členy družstva a družstvem, jakož i právní postavení družstva se řídí obchodním zákoníkem a těmito stanovami.-------------------------------------------------------
3.   Všichni nájemci družstevních bytů platí úhrady za užívání a zálohy na služby vždy nejpozději do patnáctého dne toho měsíce, za který je placeno. Tyto platby se provádějí způsobem stanoveným členskou schůzí. Za prodlení s placením je družstvo oprávněno účtovat poplatek z prodlení ve smyslu platných právních předpisů.------------------------------
4.   Nedoplatky z vyúčtovaných úhrad za užívání a záloh na služby musí nájemci zaplatit do 15 (patnácti) dnů po zveřejnění vyúčtování. Vyúčtování schvaluje členská schůze družstva. Podané odvolání nemá odkladný účinek.----------------------------------------
 
VII.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 
Článek 44
 
1.    Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí dne 9.9.1998 a nabývají účinnosti stejným dnem. Stanovy byly změněny členskou schůzí ze dne 25. 11.2003.-------------
2.         V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami, se postupuje podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., v platném znění a podle ostatních obecně závazných právních předpisů.--------------------------------------------------------